گزارش کارآموزی در یک نیروگاه تولید برق

1,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی در یک نیروگاه تولید برق
 • کد فایل: 5461
 • قیمت: 1,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,051 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 375 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحات: 81 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

این گزارش کارآموزی با فرمت Pdf بوده و همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی در یک نیروگاه تولید برق

گزارش کارآموزی در یک نیروگاه تولید برق : در فصل اول این گزارش ابتدا تعریفی از نیروگاه ، انواع نیروگاه ، مشخصات کلی نیروگاه حرارتی شازند و خلاصه ای از چگونگی کارکرد بخشهای اصلی این نیروگاه بیان شده و پس از آن بخشهای مختلف سازمانی شرکت مدیریت تولید برق شازند و وظایف و عملکرد هر یک به اختصار بیان شده که عمده کارهای کامپیوتری Excel است . در فصل دوم یکی از نرم افزارهای صفحه گسترده به نام شرکت مدیریت تولید برق شازند توسط آن انجام می شود معرفی شده است. نیروگاه کارتبدیل انرژیهای متفاوت به انرژی الکتریکی را بر عهده دارد.نیروگاه بر اساس عملکرد تبدیل نوعی از انرژی به نوعی دیگر به چند دسته تقسیم می شود که دو دسته عمده آن عبارت است از نیروگاه حرارتی و آبی البته نیروگاههای دیگری هم وجود دارند همانند نیروگاه بادی اتمی و …
در نیروگاههای آبی با استفاده از انرژی پتانسیل آب رودخانه ها ویاآبشارها برق تولیدمی شود.برای تأمین این آب از سد ها استفاده می شود،سدهادارای ساختمانهای مختلف هستند و می توانند در مسیر رودخانه ها ساخته شوند.بانصب تجهیزات یک نیروگاه آبی علاوه بر تولید انرژی الکتریکی،با استفاده ازآب سدهامصارف کشاورزی نیز تأمین می گردد.دراین نیروگاههااز طریق توربین آبی ژنراتور چرخیده و آب تولید می کند.این نیروگاهها دارای هزینه اولیه بالایی هستند ولی هزینه بهره برداری آنها کم است این نیروگاهها دارای راندمان بالایی هستند و همچنین از این نیروگاهها برای تنظیم فرکانس برق شبکه استفاده می شود.
نیروگاه اتمی: در این نوع نیروگاه از راکتور اتمی استفاده می شود آب در راکتور توسط انرژی حاصل از واکنشهای هسته ای گرم می شود و به بخار تبدیل می گردد این بخار می تواند توربین را بچرخاند و در نتیجه محور ژنراتور چرخیده و برق تولید می کند . سپس بخار خروجی از توربین در کندانسور تقطیر می شود و توسط پمپ دوباره به راکتور فرستاده می شود انرژی داخل راکتور می تواند به جای اینکه مستقیم وارد توربین شود آب سیکل دیگری را به بخار تبدیل کند در نیروگاههای اتمی معمولاًازاین روش استفاده می کنند تا از نفوذ مواد رادیواکتیو به خارج جلوگیری شود.در نیروگاه فشار هوای داخل ساختمانها را همواره پایین تر از فشار هوای بیرون نگه می دارند تا در صورت بروز مشکل هوای داخل نیروگاه به بیرون نشت نکند این کار نشان دهنده اعمال دقیق مسائل ایمنی است و در طراحی کلاهک راکتور دقت بسیاری می شود تا حتی در برخورد یک هواپیمای مسافربری به آن صدمه نبیند. آب اطراف میله های سوخت در راکتور از نوع آب سنگین است. راندمان نیروگاه اتمی پایین است (درمقایسه با نیروگاه بخار) و معمولا نمی توان بخار را با فشار بالا تولید کرد.
گزارش کارآموزی در یک نیروگاه تولید برق گزارش کارآموزی نیروگاه شازند كارآموزي در يك نيروگاه توليد برق

فهرست مطالب

کارآموزی شرکت شازند
چکیده ٨
مقدمه ٨
فصل اول
بخش اول : نیروگاه
انواع نیروگاه ١٠
نیروگاه آبی ١٠ -١
نیروگاه اتمی ١٠ -٢
نیروگاه بخار ١٢ -٣
نیروگاه دیزلی ١٢ -۴
نیروگاه حرارتی ١٣ -۵
نیروگاه گازی ١٣ -۵-١
نیروگاه حرارتی ١٣ -۵-٢
نیروگاه سیکل ترکیبی ١٣ -۵-٣
اجزای نیروگاه حرارتی شازند ١۴
بویلر: ١۴ -١
اکونا مایزر: ١۵ -١-١
لوله های دیواره ای: ١۵ -١-٢
سوپر هیتر: ١۵ -١-٣
دی سوپر هیتر: ١۵ -١-۴
ری هیتر: ١۶ -١-۵
بویلر کمکی: ١۶ -١-۶
توربین: ١٧ -٢
ژنراتور: ١٨ -٣
سیستمهای خنک کننده: ١٩ -۴
١٩ : A.C.T ٢- سیستم -۴-١
سیستم انتقال انرژی الکتریکی: ٢٠ -۵
بخش دوم : شرکت مدیریت تولید برق شازند
قسمت های اصلی شرکت مدیریت تولید برق شازند: ٢١
معاونت مهندسی و برنامه ریزی: ٢٢ -١
دفتر مهندسی: ٢٢ -١-١
دفتر برنامه ریزی: ٢٢ -١-٢
ایمنی و بهداشت: ٢٣ -١-٣
آموزش ٢۴ -١-۴
آرشیو: ٢۴ -١-۵
معاونت تولید: ٢۵ -٢
معاونت اداری و مالی: ٢۵ -٣
امور اداری: ٢۵ -٣-١
امور مالی: ٢۶ -٣-٢
فصل دوم : برنامهExcel 
Excel بخش اول : معرفی
٢٨ Excel ١- پنجره 2000 -١
٢٨ Excel اسامی اجزای پنجره
کار پوشه ٢٩ -٢
سوئیچ کردن بین کار پوشه های باز ٢٩ -٣
ایجاد یک کار پوشه جدید ٢٩ -۴
تغییر کنترلهای بزرگنمایی ٢٩ -۵
تغییر کنترلهای بزرگ نمایی توسط دکمه های نوار ابزار ٢٩ -۶
تغییر کنترلهای بزرگ نمایی توسط منو ٣٠ -٧
حرکت به قسمتهای مختلف صفحه گسترده توسط ماوس ٣٠ -٨
وارد کردن متن و ارقام ٣١ -٩
درج متن و عدد ٣١ -١٠
درج تاریخ ٣٢ -١١
انتخاب محدوده ای از خانه ها ٣٢ -١٢
انتخاب سطرها و ستونها ٣٢ -١٣
انتخاب کل صفحه گسترده ٣٣ -١۴
AutoSum جمع کردن ارقام توسط -١۵
AutoSum استفاده از -١۶
برای محاسبه اعداد ٣۴ Sum ١- تایپ تابع -١٧
اولویتهای محاسبات ٣۴ -١٨
اشکال مختلف ماوس ٣۴ -١٩
بخش دوم : ویرایش کاربرگها
٣۶ Drag and Drop تکنیک
٣۶ Drag and Drop حرکت دادن خانه ها توسط
٣۶ Paste و Copy فرامین
برای کپی کردن متن و فرمول ٣٧ AutoFill استفاده از
AutoFill استفاده از
AutoFill تعیین مقدار توالی بین ارقام ایجاد شده توسط
ایجاد لیستهای سفارشی ٣٨ -۶
کردن ٣٩ AutoFill استفاده از دکمه سمت راست ماوس برای
۴٠ Replace و Find ٢- فرامین
مرتب کردن ۴٢
مرتب کردن به وسیله چند ستون ۴٣ -١٠
درج، حذف، جابجایی و کپی کردن کاربرگها ۴۴ -١١
انتخاب کاربرگها ۴۵ -١٢
حرکت به قسمتهای مختلف کارپوشه ۴۵ -١٣
درج کاربرگها ۴۵ -١۴
تغییر نام کاربرگها ۴۵ -١۵
حذف کاربرگها ۴۶ -١۶
کپی کردن کاربرگها ۴۶ -١٧
حرکت دادن کاربرگها ۴٧ -١٨
مراجع خانه مطلق ۴٧ -١٩
یافتن میانگین ۴٩ -٢٠
قالب بندی کاربرگ ۴٩ -٢١
۵٢ AutoFit ٢- استفاده از -٢٢
تغییر اندازه هم زمان چند سطر یا چند ستون ۵٢ -٢٣
تغییر اندازه هم زمان تمامی سطرها یا تمامی ستونها ۵٣ -٢۴
فرم اعداد ۵٣ -٢۵
۵۵ Merge and Center ٢- دکمه -٢۶
تغییر هم ترازی ۵۶ -٢٧
اعمال خطوط حاشیه ۵٨ -٢٨
چرخاندن متن ۶٠ -٢٩
بخش سوم : نمودارها
ایجاد نمودارها ۶١ -١
انواع نمودار ۶١ -٢
ایجاد نمودار توسط صفحه کلید ۶۶ -٣
۶٧ Chart Wizard ٣- ایجاد یک نمودار توسط -۴
جابه جایی، تغییر اندازه و حذف نمودارها ٧١ -۵
شکل دهی به نمودار ٧١ -۶
تغییر مقیاس ٧۵ -٧
تغییر هم ترازی ٧۶ -٨
تغییر شکل اعداد ٧٧ -٩
تغییر رنگ بندی و فونت نمودار ٧٧ -١٠
٧٨ Chart ٣- استفاده از نوار ابزار -١١
تغییر گزینه های نمودار ٨٠ -١٢
تغییر موقعیت راهنمای نمودار ٨١ -١٣
خطوط شبکه بندی نمودار ٨١ -١۴
چاپ یک نمودار

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 1,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,051 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر