گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب

3,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب
 • کد فایل: 5550
 • قیمت: 3,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 63 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 279 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 58 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب

گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب : بخش اول آن بخش حسابداري جاري وبخش دوم رابخش حسابداري طرح‌تشكيل مي‌دهد كه براساس وظايف هريك ازآن به دوبخش به اين دوقسمت تقسيم‌بندي شده است .
الف ـ بخش حسابداري جاري : دراين بخش ازحسابداري آن قسمت ازكارها وهزينه‌ها حسابداري مي‌شوندكه منافع آني ندارند واين هزينه‌ها معمولاً به طورمتداول وهميشگي وجوددارند . مثل هزينه‌هاي حقوق ، اياب‌وذهاب . درهزينه‌هاي تشكيلاتي هم دربخش جاري حسابداري مي‌شوندكه اين بخش‌به دوقسمت زيرتقسيم مي‌شوندكه عبارتند از :
1 ـ بخش حسابداري قراردادها . 2 ـ بخش حسابداري امورات جاري .
1 ـ بخش حسابداري قراردادها : دراين بخش حسابداري مربوط به قراردادهايي است كه سازمان آب وفاضلاب استان باطرف‌قرارداد خودقراردادمي‌بندد . كه به صورت زيرقرارداد مي‌بندد . اول هرسال درطي مناقصاتي كه سازمان آب وفاضلاب براي انجام بعضي ازكارهاي خودبرگزارمي‌كند . هرشخص ياشركتي كه دراين مناقصات كمترين قيمت راپيشنهادكند درمناقصه برنده مي‌شود. مثلاً يكي ازمناقصاتي كه سازمان آب وفاضلاب استان هرساله برگزارمي‌كندمناقصه براي حفر چاه است .كه طبق شرايط اعلام‌شده هرشخصي كه كمترين منابع را پيشنهادكند بااوقرارداد بسته مي‌شود .
چگونگي محاسبة حقوق ودستمزد درسازمان آب وفاضلاب استان : درابتداي امر نمونه‌اي ازحكم كارگزيني درسازمان آب وفاضلاب رامشاهده كرد وآن را ازنظرمحتوا موردبررسي قرارمي‌دهيم . بابررسي‌حكم كارگزيني ، بااجزاي تشكيل دهندة حكم آشنامي‌شويم كه حكم كارگزيني درسازمان آب وفاضلاب به صورت ذيل است .
حسابداري طرح : حسابداري طرح ممكن است طرح يك طرح‌ملي باشد ، كه كلية بودجة آن ازطريق مركز، سازمان مديريت برنامه‌ريزي مركزتأمين مي‌شود . بعضي ازطرح‌ها ، طرح‌هاي استاني هستندكه توسط سازمان ومديريت وبرنامه‌ريزي استان تأمين مي‌شود براي انجام وشروع عمليات طرح موافقت‌نامه‌اي بين دستگاه‌اجرايي وسازمان مديريت وبرنامه‌ريزي منعقد مي‌گردد . دراين موافقت‌نامه بالاترين مقام دستگاه اجرايي مسئول انجام امورمي‌باشد . سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درآغازكاركليه موادومصالح موردنياز راازطريق دستگاه اجرايي ليست كرده وپس ازمشخص‌شدن توجيه اقتصادي طرح موافقتنامه‌ را امضاء مي‌نمايند . هرطرحي ممكن است چندين پروژه داشته باشد .
درطرح‌ها كليه خريدها براساس موافقتنامه‌انجام مي‌شود. هيچ خريدي به عنوان موادموافقتنامه امكان‌پذيرنيست . گزارش پيشرفت ريالي چقدرپول داده و پيشرفت فيزيكي ازطريق برنامه ‌اجرايي به موادي زيربط انجام مي‌شوند . درصورت نيازبه كالا ياخدماتي كه درموافقتنامه قيدنشده باشد ولي نيازآن احساس مي‌شود موافقتنامه اصلاح دراصطلاح مديريتي متهم يا اصلاح موافقت‌نامه صورت مي‌گيرد ومواردي كه كمبودداشته براساس اصلاحيه موافقتنامه خريداري وطرح پي‌گيري مي‌شود .
روش ميزان توليد: در اين روش فرض بر اين است كه استهلاك دارايي در درجه اول بستگي به مقدار محصولي كه توليد مي‌كند دارد. بنابراين استفاده از اين روش منوط و موكول به اين مي‌شود كه فايده مال در طول مدت كار آن بر حسب مقدار محصول قابل توليد بر‌آورد گردد. آنگاه ارزش اسقاط دارايي را از بهاي تمام شده آن كسر و حاصل را بر مقدار محصولي كه بر‌آورده مي‌شود در طول مدت كار دارايي توليد گردد تقسيم مي‌نمايند. به اين ترتيب، هزينه استهلاك هر دوره بر حسب ميزان توليد تغيير پيدا مي‌كند در اين روش مبلغي كه بابت استهلاك به هر واحد محصول تعلق مي‌گيرد. ثابت باقي مي‌ماند در صورتي كه در روش خط مستقيم ، با تغيير ميزان توليد، آنچه بابت استهلاك به هر واحد محصول سرشكن مي‌شود متغير است.
در اين روش براي تعيين نرخ استهلاك، بهاي تمام شده را بر قابليت توليد دارايي بر حسب واحد محصول در طول مدت عمر آن تقسيم مي‌كنند. نتيجه‌اي كه به دست مي‌آيد عبارت از نرخي است كه بايد بابت استهلاك به هر واحد محصول توليد شده سرشكن شود، بنابراين در هر دوره، مقدار توليد را در نرخ به دست آمده ضرب مي‌كنند تا مبلغ استهلاك آن دوره معين شود.
اصول ومفاهيم حسابداري مجموعه اي از ميثاقها،قواعد، روشها ورويه هايي است كه به عنوان دستورالعمل شناسايي ،پردازش رويدادهاي مالي وتهيه صورتهاي مالي وتهيه صورتها وگزارشهاي مالي،درطول زمان تجربه شده ،تغيير كرده وكامل شده است. همانطوري كه قبلا اشاره شده اصول و مفاهيم حسابداري درتمام سيستمهاي حسابداري با هر نوع سازمان وسايل وتجهيزات پردازش رويداد هاي مالي (سيستمهاي حسابداري دستي ،مكانيكي و كامپيوتري مشترك است ودر تمام آنها به يك مفهوم وبه طور يكنواخت به كار مي رود.
گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب تحقیق پروژه کارآموزی حسابداری سازمان آب دانلود پروژه گزارش كارآموزي حسابداري سازمان آب و فاضلاب

فهرست مطالب

تقدير وتشكر
مقدمه
فصل اول:كليات
موقعيت جغرافيايي منطقه گرگان و گنبد
اهداف تشکيل سازمان آب وفاضلاب
امورمالي سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان
1 ـ بخش حسابداري قراردادها
2 ـ حسابداري امورات جاري
سرفصل‌هاي هزينه‌هاي تشكيلاتي دراداره كل
مثالي مربوط به پرداخت هزينه توسط تنخواه‌گردان
برگه درخواست كالا
فصل دوم :سيستم حسابداري
حقوق ودستمزد
مفهوم اقتصادي استخدام عمومي
حقوق ودستمزد سازمان آب و فاضل آب استان گلستان
چگونگي محاسبة حقوق ودستمزد درسازمان آب وفاضلاب استان
حسابداري طرح
عناوين كد حسابها
جدول افزايش ضريب ريالي كارمندان
نحوة محاسبة استهلاك
روش ميزان توليد
روش مجموع سنوات
روش مانده نزولي
تغيير روش استهلاك
تغيير در بر‌آورد
اشتباهات محاسباتي
مقررات مالياتي درباره استهلاك
جدول خلاصه نرخهاي استهلاك مورد استفاده در سازمان آب وفاضلاب
فصل سوم :دارائي ثابت
جريان عمليات هنگام تحصيل دارايي
نحوه كد‌گذاري و تعريف استقرار و تحويل گيرنده دارايي
صورت‌برداري پايان سال از داراييهاي ثابت
نحوه كد‌گذاري اموال جزئي
فصل چهارم : نتيجه گيري وپيوست ها
منابع و مآخذ

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 63 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر