گزارش کارآموزی قطعات موتور در نمایندگی ایران خودرو

5,900 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
گزارش کارآموزی قطعات موتور در نمایندگی ایران خودرو
 • کد فایل: 8957
 • قیمت: 5,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 65 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 172 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Word
 • تعداد صفحات: 71 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

موضوع : گزارش کارآموزی قطعات موتور در نمایندگی ایران خودرو
گزارش کارآموزی قطعات موتور در نمایندگی ایران خودرو : كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور : پس از شستشوي قسمتهاي مختلف موتور و خشك كردن آنها ، بايستي كلية قطعات تراشكاري شده و يا تعويض شده بازديد گردد. هم چنين خلاصي ( لقي )قسمتهاي مختلف موتور كنترل شده و با ارقام مندرج در كتاب راهنماي تعميرات موتور اتومبيل مقايسه و تطبيق داده شود.
در صورتي كه كتاب راهنما در دسترس نباشد مي توان ارقام مربوط به مشخصات فني موتور را از تراشكار با تجربه پرسيد و ياداشت نمود. لازم به يادآوري است كه هر تعميركاري، بايستي ارقام مربوط به مشخصات فني موتور را كه به طور تجربي به دست آمده و بين تعميركاران معمول است در دفترچه اي يادداشت كرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نمايد. هم چنين در جدولهاي 1و2مقدار سفتي پيچهاي موتور با تورك متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگي و كوچكي آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پيچ به طور نمونه ذكر شده است .
بازديد فشار كپي و فشار ياتاقاني سر بزرگ شاتون : شاتون شماره يك را انتخاب كرده وپس از تميز كردن، آنرا به گيره روي ميز كار بسته ( لازم بتذكر است كه بين دود ها نه گيره،ورق آلومينيوم يا هر فلز نرمي كه بتواند فشار گيره را تحمل كرده و از صدمه زدن به قطعه جلوگيري كند بايستي گذاشته شود) و دو عدد مهره شاتون را باز مي كنند .
گزارش کارآموزی قطعات موتور در نمایندگی ایران خودرو : پس از جدا كردن كپه شاتون ،پوسته هاي ياتاقان آن را بيرون آورده و مجداً با آچار رينگ و بعداًبا آچار مدرج باندازه لازم .( به جدول هاي 1و2مراجعه شود) سفت مي كنند.
در اين حالت يكي از پيچ هاي شاتون را تا آخر باز كرده و با نازك ترين تيغه فيلر، فاصله محل بستن كپه پائين به شاتون را آزمايش مي كنند.اگر دو لبه طوري رويهم قرار گرفته باشند كه امكان ورود نازكترين تيغه (001/0 اينچ ) نيز نباشدعمل تراش صحيح بوده در غير اينصورت بايستي دوباره به تراشكاري برگردانيده شود.
در صورت صحيح بودن،پيچ دوّمي را نيز باز كرده و پوسته هاي ياتاقان را داخل شاتون قرار داده  و دوباره پيچ هاي شاتون را ابتداء با آچار رينگ و سپس با آچار مدرج مي بندند. حالا يكي از پيچ ها را باز كرده و فاصله دو لبه كپه شاتون را بوسيله فيلر بهمان روش فوق اندازه مي گيرند.اين كار به آزمايش فشار ياتاقان معروف است.
و اين فاصله بايستي 001/0-0025/0اينچ باشد.در صورتيكه فاصله بيش از 0025/0اينچ شد بايستي پوسته هاي ياتاقان ها را بيرون آورده و لبه آنها را روي سنگ مخصوص با با مقداري روغن رقيق سائيده و پس از تميز كردن مجدداًداخل شاتون قرار داده و فشار ياتاقان را آزمايش نمودتا خلاصي لازم بدست آيد.در بعضي از كارگاه ها بعوض سائيدن روي سنگ ، با سوهان خيلي نرم لبه ياتاقان را سوهان مي زنند.
توجه: موقع سائيدن يا سوها ن زدن لبه پوسته ياتاقان ها بايد دقت نمودكه بيش از اندازه سائيده نشود. ضمناً پوسته ياتاقان را طوري با دست نگهداشت تا لبه آن كاملاًگونيا روي سنگ قرار گيرد. ضمناً بعلت نرم بودن جنس پوسته ياتاقان ها بايد دقت نمودكه هنكام درآوردن و جا زدن پوسته هاي روي آنها خط نيافتد.اگر در حين آزمايش، فاصله دو لبه كمتر از 001/0اينچ باشد. بايستي پوسته هاي ياتاقان را عوض نمود. اين آزمايش را بايد در مورد بقيه شاتون ها نيز عمل نمود.
آزمايش خلاصي ياتاقان هاي  متحرك : فلنج ميل لنگ را به گيره روي ميز كار بسته و براي اطمينان انتهاي ديگر انرا روي پايه چوبي قرار مي دهند.
براي اندازه گيري صحيح خلاصي ياتاقان ها اصولاً بايستي از پلاستي گيج (1)استفاده شود و در صورت عدم دسترسي به آن مي توان صفحات كاغذي را با ضخامت هاي متفاوت (001/0،0015/0،002/0،0025/،003/0 اينچ )انتخاب كرده و پس از اندازه گيري با ميكرومتر ، اندازه آنها را در صورت لزوم بريده و بين لنگ هاي، ميل لنگ و پوسته ها قرار داده و خلاصي هر يك از ياتاقان ها را بشرح زير مشخص نمود:
ابتداء ثابت ها و لنگ هاي ميل لنگ را با پارچه تميز نموده ،سپس پيچ هاي شاتون شماره يك را باز كرده و پوسته ياتاقان ها را بيرون آورده و با پارچه پوسته ياتاقان ها و سر بزرگ شاتون را تميز نموده و پوسته ها را در جاي خود قرار ميدهند.
حالا يك قطره روغن موتور به وسيله روغندان روي لنگ متحرك شماره يك ميل لنگ ريخته وكاغذي به ضخامت 001/0 اينچ (025/0 ميليمتر )را به طريقه فوق بريده و روي قطره روغن مي چسبانند وشاتون را روي ميل لنگ بسته وپيچ هاي آن را با آچار مدرج باندازه لازم (بجدول 1،2مراچعه شود) سفت مي نمايند وحالا شاتون را به آرامي حركت ميدهند در صورت سفت بودن ،خلاصي ياتاقان درست بوده و در غير اين صورت پيچ هاي آن را باز كرده وكاغذ 0015/0 اينچ (035/0ميليمتر )را بروش فوق قرار داده و آزمايش مي كنند و در صورت شل بودن ،از كاغذ 002/0 اينچ (05/0ميليمتر)استفاده مي كنندتا بالاخره مقدار خلاصي ياتاقان متحرك معلوم گردد.
مقدار خلاصي ياتاقان هاي متحرك  معمولا بين 001/0 ـ002/0 ـ اينچ (025/0 ـ05/0 ميليمتر)بودهودر صورت زياد بودن مي توان لبه دو پوسته ياتاقان را روي سنگ سائيده وخلاصي آن را كم نمود.واين عمل را بايستي در مورد بقيه ياتاقان هاي متحرك نيز به ترتيب شماره آنها انجام داد.
روش ديگري كه براي آزمايش خلاصي ياتاقان هاي متحرك در اغلب تراشكاري ها مرسوم است بدين شرح است كه سر بزرگ شاتون هاو پوسته ياتاقان هاي آنها را وهمچنين ثابت ها ومتحرك هاي ميل لنگ را با پارچه تميز كرده وشاتون ها را با پوسته هاي ياتاقان ها روي ميل لنگ بترتيب شماره آنها ،بدون قرار دادن كاغذ يا پلاستي گيج با آچار بوكس بسته وبا آچار مدرج سفت مي كنند. در اين حالت سفتي يا لقي ياتاقان ها با حركت دادن شاتون ها معلوم ميگردد .
آزمايش فشار كپي وفشار ياتاقاني ياتاقان هاي ثابت : بلوك موتور را روي ميز قرار داده ويا به پايه مخصوص ،طوري مي بندند تا كپه هاي ثابت در سمت بالا قرار گيرد .حالا بهمان ترتيبي كه براي آزمايش فشار كپي هاي شاتون ها گفته شد از كپه ثابت شماره يك شروع مي كنند. لذا اول پيچ هاي كپه ها را باز كرده وپوسته ياتاقان ها را بيرون مي آورند .
حالا كپه ثابت شماره يك را در جاي خود قرار داده وهر دو پيچ را باندازه معيني با آچار مدرج سفت مي كنند (بجدول هاي 1و2 مراجعه شود).در اين حالت يكي از پيچ ها را باز كرده وبا نازكترين تيغه فيلر،فاصله لبه كپه را بازديد مي كند در صورتيكه فيلر نتواند داخل شود عمل تراش صحيح بوده ودر غير اين صورت بايد دوباره به گارگاهتراشكاري برگردانده شود .
در صورت درست بودن فشاركپي،هر دو پيچ را باز كرده وپوسته هاي ياتاقان مربوطه را در جاي خود قرار داده وبا آچار مدرج پيچ ها را سفت مي نمايند سپس يكي از پيچ ها را باز كرده و به همان روش فوق ،فاصله دو لبه كپه را اندازه مي گيرند در اين حالت فاصله دو لبه بايستي بين 001/0 ـ004/0  اينچ (025/0 ـ1/0 ميليمتر)باشد ودر صورت كم يا زياد بودن بايد بهمان روشي كه قبلا گفته شد عمل نمود.
گزارش کارآموزی قطعات موتور در نمایندگی ایران خودرو دانلود تحقيق كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو دانلود پروژه کارآموزی پیاده و سوار كردن قطعات موتور گزارش کارآموزی قطعات موتور در نمایندگی ایران خودرو

فهرست مطالب

بخش اوّل ـ پياده و سوار كردن قطعات موتور (تعمير اساسي)
1ـ كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور
مقدار سفتي پيچهاي موتور را بر حسب پوند فيت
2ـ بازديد فشار كپي و فشار ياتاقاني سر بزرگ شاتون
3ـ آزمايش خلاصي ياتاقان هاي  متحرك
4ـ آزمايش فشار كپي و فشار ياتاقاني ياتاقان هاي ثابت
5 ـ آزمايش خلاصي ياتاقان هاي ثابت
6 ـ آزمايش بازي طولي ميل لنگ
7 ـ آزمايش سيلندر هاي موتور
8 ـ آزمايش خلاصي پيستون و سيلندر
9 ـ آزمايش خلاصي گجن پين در داخل بوش
10 ـ آزمايش خميدگي يا پيچيدگي شاتون
1 1ـ آزمايش رينگ هاي پيستون
12ـ كليات مربوط به بستن موتور
13ـ بستن ميل لنگ و كپه هاي ثابت روي بلوك موتور
14ـ بستن پيستون ، گجن پين و شاتون
15 ـ جا انداختن رينگ ها روي پيستون
16 ـ جا انداختن پيستون وشاتون ،داخل سيلندر وبستن كپه هاي متحرك روي ميل لنگ
17 – بستن اويل پمپ به بلوك موتور
18 ـ بستن فلايويل روي ميل لنگ
19 ـ بستن ميل سوپاپ بر روي موتور وقرار دادن تاپت ها
20ـ بستن چرخ دنده هاي ميل لنگ وسوپاپ
21 ـ بستن سيني جلو موتور
22 ـ بستن سيني روغن موتور ( كارتر )
23ـ  بستن واتر پمپ ( تلمبه آب )
24 ـ بستن دينام و استارت بر روي موتور
25 – بستن صفحه كلاچ و خورشيدي كلاچ روي فلايويل
بخش دوم ـ تعمير سيلندر
1 ـ  سائيدگي سيلندر و علل آن
2 ـ بازديد سيلندر هاي موتور
3 ـ وسائل اندازه گيري سيلندر
4 ـ روش انتخاب پيستون اورسايز
5 ـ سنگ زدن يا پوليش سيلندر
6 ـ لبه سيلندر
7 ـ تراش سيلندر
8 ـ بوش هاي سيلندر
9 ـ تعمير ترك هاي بلوك سيلندر
بخش سوم ـ تعمير سوپاپ وسر سيلندر موتور
1 ـ عيب هاي سوپاپ
2 ـ تعمير سوپاپ ها
3 ـ در آوردن و جا زدن گايد سوپاپ
4 ـ تعمير ترك هاي سيلندر
بخش چهارم ـ چرخ دنده هاي جلو موتور و طرز تنظيم آنها
1 ـ علامت هاي تايمينگ روي چرخ دنده ها
2ـ تايمينگ سوپاپ ها در موتورها ئي كه عوض زنجير از تسمه استفاده شده است
3 ـ دياگرام باز و بسته شدن سوپاپ ها
4 ـ روش تعيين نقطه مرگ بالا در موتور ها
5 ـ روش تعيين نقطه باز شدن سوپاپ هوا ( بر روي پلي جلو موتور يا فلايويل )
6 ـ تشخيص نقطه دقيق باز شدن سوپاپ ها
7 ـ طرز جا انداختن چرخ دنده هاي جلو موتور در حالتي كه علامت تايمينگ نداشته باشد
بخش پنجم: تعمير شاتون،ميل لنگ و ياتاقانها
1- كليات مربوط به شاتون و گجن پين
پيستونها و شاتونها در پنج حالت بوسيله گجن پين با هم بسته مي شوند
2- كج گيري شاتون
3- بوش گجن پين
4- سنگ زدن كپه شاتون
5- تراش و سنگ زني شاتون
6- شرح دستگاه شاتون تراش
7- كليات مربوط به ميل لنگ
8- اندازه گيري قطر ثابتها و متحركهاي ميل لنگ
9- اندازه هاي اندرسايز ميل لنگ
10- كج گيري ميل لنگ
11 ـ سنگ زدن ميل لنگ
12 ـ ترميم ياتاقان هاي ميل لنگ
2-روش فلز پاشي
13 ـ جوشكاري ميل لنگ هاي شكسته
14 ـ تشخيص ترك هاي ميل لنگ
يادآوري
15ـ تراش ثابت ها
16ـ ساختمان ياتافان ها
17 ـ موادياتاقاني
18 ـ مشخصات ياتاقان ها
3 ـ توانائي پذيرش ذرات و جرم ها روي ياتاقان ها
19 ـ روغنكاري ياتاقان ها
20 ـ علل صدمه ديدن ياتاقان ها
بخش ششم ـ عيب يابي
1 ـ كاهش كشش موتور
2 ـ افزايش مصرف روغن موتور
3ـ كم شدن كمپرس سيلندر هاي موتور
4 ـ افزايش صداي موتور
5 ـ كم شدن فشار روغن
6 ـ عواملي كه در عمر موتور تأثير دارند
7 ـ موقع تعمير موتور اتومبيل
گزارش کارآموزی قطعات موتور در نمایندگی ایران خودرو
کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 5,900 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 65 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر